Emisná kontrola

Pracovisko emisných kontrol má oprávnenie na nasledovné druhy emisných kontrol:

- emisnú kontrolu pravidelnú,

- emisnú kontrolu zvláštnu,

- emisnú kontrolu administratívnu.

- emisnú kontrolu opakovanú

 

- pre nasledovné druhy pohonov:

- so zážihovým (benzínovým a plynovým) motorom s nezdokonaleným emisným systémom - BEZKAT/NKAT,

- so zážihovým (benzínovým a plynovým) motorom so zdokonaleným emisným systémom - RKAT,

- so vznetovým (naftovým) motorom.

 

Emisnou kontrolou motorového vozidla sa rozumie kontrola stavu motora vozidla a jeho systému, ktoré ovplyvňujú tvorbu znečisťujúcich látok vo výfukových plynoch, a meraním zistené dodržanie výrobcom určených podmienok a emisných limitov motora; ak výrobca neurčil emisné limity motora, dodržanie emisných limitov ustanovených všeobecne záväzným právnym predpisom. Emisná kontrola sa vykonáva v stacionárnom pracovisku emisnej kontroly alebo v mobilnom pracovisku emisnej kontroly. Emisné kontroly sa vykonávajú v rozsahu kontrolných úkonov ustanovených zákonom č. 106/2018 Z. z.a všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným na vykonanie tohto zákona a podľa metodík vydaných Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií.

 

 podľa § 117 zákona 106/2018

(1) Emisnej kontrole pravidelnej podlieha

a) motorové vozidlo, ktoré je evidované v Slovenskej republike a nie je dočasne vyradené z evidencie vozidiel; to neplatí pre jednotlivo vyrobené vozidlo s obmedzenou prevádzkou schválené podľa § 26,

b) jednotlivo dovezené motorové vozidlo z členského štátu alebo zmluvného štátu, ktoré nemá platný doklad o vykonaní emisnej kontroly, pred jeho prihlásením do evidencie vozidiel v Slovenskej republike, Strana 134 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 106/2018 Z.z.

c) jednotlivo dovezené motorové vozidlo z tretieho štátu pred jeho prihlásením do evidencie vozidiel

v Slovenskej republike,

d) opätovne schvaľované jednotlivé motorové vozidlo,

e) dodatočne schvaľované jednotlivé motorové vozidlo,

f) motorové vozidlo pri výmene technického osvedčenia vozidla.

 

 (2) Emisnej kontrole pravidelnej nepodlieha

a) motorové vozidlo so zážihovým motorom mazané zmesou paliva a mazacieho oleja,

b) motorové vozidlo so zážihovým motorom prihláseným do evidencie vozidiel pred 1.augustom

1970 a

c) motorové vozidlo so vznetovým motorom prihláseným do evidencie vozidiel pred 1.decembrom

1971.

 

(3) Lehoty emisnej kontroly pravidelnej pre jednotlivé kategórie vozidiel ustanoví vykonávací právny predpis podľa § 136 ods.3 písm.h).

 

(4) Emisnej kontrole pravidelnej môžu podliehať aj vozidlá podľa § 1ods. 5 a 8, pričom ustanovené lehoty podľa odseku 3 musia zostať zachované. Typový schvaľovací orgán schváli metodiku pre vykonávanie emisnej kontroly pre tieto vozidlá.

 

Povinnosti prevádzkovateľa vozidla pred kontrolou

Prevádzkovateľ vozidla je povinný pristaviť na emisnú kontrolu vozidlo čisté a nezaťažené. Pri emisnej kontrole vozidla záchrannej služby určeného na prepravu infekčných materiálov alebo pacientov s infekčnými chorobami, vozidla určeného na prepravu uhynutých zvierat a vozidla pohrebnej služby prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla predkladá okrem dokladov aj potvrdenie o vykonanej dezinfikácii vozidla.

Pred začatím emisnej kontroly musí prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla predložiť na emisnú kontrolu doklady. Bez predloženia ustanovených dokladov technik emisnej kontroly nesmie vykonať emisnú kontrolu.

Pri emisnej kontrole musí byť prítomný prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla.

 

Emisná kontrola sa nevykoná, ak:

- nemožno naštartovať motor,

- vozidlo má zjavne neúplné výfukové potrubie,

- je zistený zjavný únik prevádzkových médií alebo

- vozidlo má poruchu na namontovanom plynovom zariadení.

 

Počas emisnej kontroly sa nesmie opravovať ani nastavovať motor kontrolovaného vozidla.

Potrebné doklady

Prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla predkladá na vykonanie emisnej kontroly:

 a) pravidelnej

 osvedčenie o evidencii časť II. alebo osvedčenie o evidencii - formát dokladu list A4 (po starom tzv. veľký technický preukaz) resp. jeho aktuálnu kópiu spolu s potvrdením o zadržaní osvedčenia vydaným políciou,

 protokol o montáži plynového zariadenia, ak ide o vozidlo s pohonom na skvapalnený ropný plyn alebo s pohonom na stlačený zemný plyn, ktoré nie je vybavené zariadením od výrobcu.

 b) zvláštnej

 osvedčenie o evidencii časť II. alebo osvedčenie o evidencii - formát dokladu list A4 (po starom tzv. veľký technický preukaz) resp. jeho aktuálnu kópiu spolu s potvrdením o zadržaní osvedčenia vydaným políciou,

 protokol o montáži plynového zariadenia, ak ide o vozidlo s pohonom na skvapalnený ropný plyn alebo s pohonom na stlačený zemný plyn, ktoré nie je vybavené zariadením od výrobcu alebo

 doklady podľa § 14 až 17 a § 20 zákona č. 725/2004 Z. z.v znení neskorších predpisov.

 c) administratívnej

 osvedčenie o evidencii časť II. alebo osvedčenie o evidencii - formát dokladu list A4 (po starom tzv. veľký technický preukaz) resp. jeho aktuálnu kópiu spolu s potvrdením o zadržaní osvedčenia vydaným políciou,

 protokol o montáži plynového zariadenia, ak ide o vozidlo s pohonom na skvapalnený ropný plyn alebo s pohonom na stlačený zemný plyn, ktoré nie je vybavené zariadením od výrobcu.